Archiv novinek

Zdanění společenství vlastníků

S účinností od 1. ledna 2014 jsou v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP) některá nová ustanovení upravující zdanění společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ).
Zásadní změnou je, že SVJ není považováno za veřejně prospěšného poplatníka (v souladu s §17a odst.2 písmeno e) ZDP), což je nový pojem používaný ZDP místo pojmu poplatník, který nebyl zřízen či založen za účelem podnikání. Nově tak nebude moci uplatňovat snížení základu daně podle §20 odst. 7 ZDP.

Rozdíly ve zdanění SVJ proti „běžný poplatníkům“ od 1.1.2014

1. V souladu s § 18 odst. 2 písmeno h) předmětem daně nejsou příjmy SVJ:
    a) z dotací
    b) z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku
    c) z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prosto

2. S bodem číslo jedna přímo souvisí ustanovení §25 odst. 1 písmeno i) ZDP, které říká, že výdaje vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně nelze uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely.

3. Zdanění příjmů úrokových příjmů z účtů je nově prováděno srážkovou daní, a to v souladu s §36 odst. 9 písmeno b) ZDP. Sazba srážkové daně pro tento případ činí 19% a platí bez rozdílu jak pro běžný účet, tak pro termínovaný či jiný účet SVJ. Příjem z úroků společenství obdrží již zdaněný a v souladu s §38 mb písmeno b) ZDP, který stanovuje výjimky z povinnosti podat daňové přiznání z příjmů právnických osob, pokud nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat daňové přiznání.

4. V případě, že SVJ nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně (§38mc ZDP).

V předchozích letech docházelo k pochybnostem, zda přijaté platby jsou příjmem SVJ. Tyto pochybnosti by mělo odstranit nařízení vlády č. 366/2013 Sb. §16, jež v souladu s ustanovením § 1222 NOZ upravuje některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím.

Položky příjmů dle nařízení vlády č. 366 Sb. §16 s poznámkou o daňovém dopadu

1. Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména:

a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku;
Není předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ (§18 ZDP)

b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku;
Je předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ.

c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty;
Je předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ.

d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek;
Je předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ. Srážkovou daň 19% sráží banka (§9 ZDP).

e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek;
Je předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ.

f) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek;
Je předmětem daně z příjmů právnických osob SVJ

2. Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy:

a) nájemné z pronájmu společných částí domu;
Předmětem daně z příjmů jednotlivých vlastníků §9 a §12 ZDP

b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování;
Předmětem daně z příjmů jednotlivých vlastníků §8 ZDP

c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby;
Předmětem daně z příjmů jednotlivých vlastníků §10 a §12 ZDP

Příjmy které jsou předmětem daně z příjmů jednotlivých vlastníků, zdaňují tito vlastníci bez ohledu nato, zda jim budou fyzicky vyplaceny nebo zda budou v SVJ ponechány jako jejich mimořádná záloha na správu domu (hovorově „převedeny do fondu oprav“). Vlastníci zahrnou do svého daňového přiznání příjmy uhrazené v daném zdaňovacím období. Rozdíl může nastat v případě vlastníků, kteří vedou účetnictví. Tito vlastníci zdaňují alikvótní část předepsaného nájemného za dané zdaňovací období nájemcům. Ani v tomto případě není rozhodující, zda je nájemné reálně vyplaceno vlastníkovi nebo zda je převedeno na účet záloh.

Pokud bude mít SVJ pouze příjmy z úroků nebude muset podávat daňové přiznání, ale pokud bude mít některý z dalších zdanitelných příjmů například příjmy z pojistného plnění musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 


Další novinky

Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ - 14.12.2017

Délka funkčního období výboru - 23.11.2017

Kam ukládat účetní dokumenty SVJ - 02.11.2017

POZOR ZMĚNA metodického pokynu k vyhlášce 269/2015 Sb. - 08.02.2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 - 20.12.2016

Daň z nabytí nemovitosti - od listopadu ji nově zaplatí kupující - 27.10.2016

Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný - 23.09.2016

Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody se od ledna 2016 změní - 13.11.2015

AKCE PRO NOVÉ KLIENTY - 03.09.2015

Nová zákaznická kancelář - 27.07.2015

strana:   1 2

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567